اخبار برگزیده

امربه معروف ونهي ازمنکر چرا وچگونه ؟

باسلام


باتوجه به اديان بزرگ الهي که همگي به نوعي امربه معروف ونهي از منکر را دربر دارند وبراي بهبود زندگي بشر احکام ودستوراتي دارند که رعايت آنها موجب رستگاري است لذا امربه معروف ونهي ازمنکر اقدامي اصلاحي و متضمن جامعه اي روبه رشد و تعالي است .


نظر به اهميت امر به معروف ونهي از منکر درجوامع و تاکيد بزرگان دين و لزوم انجام درست  اين مهم نکاتي را بايد مد نظر داشت تا اين مسئله به خوبي نهادينه و مقبول شود.


اولين نکته وشايد مهمترين مسئله تعريف وشناخت درست از معارف ومنکرات  است که نبايد سليقه اي و از ديدگاه سطحي نگران و ظاهر پرستانه باشد.يعني بايد همه شئون انساني و اخلاقي وجوانب کار راسنجيد  بطوري که حق آزادي و انتخاب مردم را محدود نکند و به شعور مخاطب احترام گذاشت و به دوراز سياست باشد و آيا عرف جامعه اين تعريف را درست ميداند لازم به ذکراست که عرف جامعه مقبوليت حداکثري نزد مردم است.


دومين نکته اينکه ريشه منکر آيا ازبين رفته ؟وآيا معارف اخلاقي درجامعه درست تبيين شده؟


آخرين نکته آمر به معروف وناهي ازمنکر که باشد و اينکه تعريف او از معروف ومنکر مبتني بر واقعيت دين ومذهب باشد.


امربه معروف ونهي ازمنکر چرا وچگونه ؟

امربه معروف ونهي ازمنکر چرا وچگونه ؟

امربه معروف ونهي ازمنکر چرا وچگونه ؟

 


منبع این نوشته : منبع